Obchodní podmínky | SOLIGHT

Všeobecné obchodní podmínky  

1.       Článek I.
Účel a Předmět těchto Obchodních podmínek
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi obchodní společností Solight Holding, s.r.o., IČ: 283 20 573, se sídlem Na Brně  1972, 500 06 Hradec Králové , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196940, jednající panem Markem Lempochnerem, jednatelem, (dále jen jako „Prodávající“) na straně jedné a obchodním subjektem na straně druhé (dále jen jako „Kupující“), prodávající a kupující společně dále jen jako „Smluvní strany“.
 2. Účelem těchto Obchodních podmínek je sjednání obecných podmínek, za nichž budou v budoucnu mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavírány kupní smlouvy tak, aby podmínky sjednané těmito Obchodními podmínkami byly pro Prodávajícího i Kupujícího v právních vztazích z budoucích kupních smluv závazné.
 3. Smluvní strany tímto sjednávají, že podmínkami uvedenými v těchto VOP se ode dne podpisu těchto VOP budou řídit všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami, jejichž předmětem bude dodání jakéhokoli zboží nabízeného Prodávajícím v rámci jeho běžné obchodní činnosti (dále jen „Zboží“).
 4. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouvy dle odstavce 1.2 těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“) budou uzavírány na základě písemných objednávek (návrhů na uzavření kupních smluv - dále jen „Objednávka“) ze strany Kupujícího. Za písemnou Objednávku se pro potřeby této Smlouvy považuje též Objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou, prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nebo prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího.
 5. Řádná Objednávka Kupujícího bude obsahovat identifikační údaje Kupujícího, specifikaci požadovaného Zboží, počet kusů Zboží, datum objednání, požadované místo dodání, případně požadavky na balení. Počet kusů zboží uvedený Kupujícím v Objednávce je pouze přibližný a má být určen Prodávajícím. Prodávající je oprávněn určit přesné množství Zboží, které má být dodáno s maximální negativní odchylkou (dodání menšího množství zboží) 100 %. Prodávající dle tohoto odstavce není oprávněn určit přesné množství Zboží tak, aby bylo dodáno více Zboží, než kolik Kupující výslovně uvedl v Objednávce.
 6. Určení přesného množství zboží dle tohoto odstavce provede Prodávající písemně oznámením o vykrytí Objednávky (dále jen „Oznámení o vykrytí objednávky“), které doručí Kupujícímu písemně, faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího. Určení přesného množství zboží dle tohoto odstavce může Prodávající provést též konkludentně dodáním zboží Kupujícímu na základě Objednávky bez vyrozumění Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení Oznámení o vykrytí Objednávky Kupujícímu, ve kterém bude specifikováno, v jakém rozsahu bude Objednávka plněna, nebo odesláním Zboží Kupujícímu na základě Objednávky bez vyrozumění Kupujícího. Lhůta pro přijetí Objednávky jakožto návrhu na uzavření Kupní smlouvy činí 30 dní ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu.
 7. Prodávající není povinen s Kupujícím Kupní smlouvu uzavřít, zejména pokud má Kupující vůči Prodávajícímu neuhrazené závazky. Prodávající může Kupujícímu sdělit přesnější podmínky pro uzavírání Kupních smluv (kredit).
2.       Článek II.
Práva a povinnosti Smluvních stran
 1. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží v souladu s těmito Obchodními podmínkami na základě Kupních smluv a Kupující se zavazuje platit za odebrané Zboží kupní cenu v souladu s ustanoveními určenými v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Kupní cena za Zboží v každé Kupní smlouvě bude odpovídat skutečnému množství dodávaného Zboží ve smyslu ustanovení odstavců 1.4 a 1.5 této smlouvy a bude určena Prodávajícím dle ceníku Zboží, který bude v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího http://b2b.solight.cz nebo na vyžádání v písemné či elektronické podobě (dále jen „Ceník“), a to vždy dle verze Ceníku aktuální ke dni odeslání Objednávky Kupujícího Prodávajícímu a nebude-li možné určit den odeslání Objednávky, pak ke dni doručení Objednávky Kupujícího Prodávajícímu.
  V kupních cenách z jednotlivých Kupních smluv nejsou zahrnuty náklady na dopravu Zboží.nákladů na dopravu dle stanoveného dopravného.
 3. Ke kupním cenám za Zboží podle této Smlouvy bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Kupní cenu Kupující uhradí na základě faktury vystavené Prodávajícím. Faktura může být Kupujícímu doručena písemně poštou i elektronickými prostředky.
 4. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Prodávající zajistí na náklady Kupujícího dopravu Zboží podle Dílčích smluv do místa dodání sjednaného v Dílčí smlouvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kupující se tímto zavazuje uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu Zboží do místa dodání dle Dílčí smlouvy ve výši určené viz odstavec 2.2.. Prodávající může Kupujícímu určit náklady na dopravu v ceně odlišné od Ceníku, budou-li takto nově určené náklady nižší než náklady uvedené v Ceníku nákladů na dopravu.
 6. Nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, budou veškeré platby Kupujícím Prodávajícímu hrazeny na bankovní účet uvedený na faktuře, jinak na bankovní účet č. 2300393423/2010, vedený u FIO banky a.s. nebo účet č. 226017040/0300 , vedený u ČSOB, a.s.. Kupující je oprávněn uhradit platby dle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy v hotovosti obchodnímu zástupci Prodávajícího pouze za podmínky, že obchodní zástupce Prodávajícího předloží Kupujícímu speciální plnou moc k přijímání plateb za Prodávajícího vystavenou jednatelem Prodávajícího. Kopii plné moci je obchodní zástupce v takovém případě povinen předat Kupujícímu a Kupující je povinen tuto kopii řádně uschovat nejméně po dobu trvání této Smlouvy a 1 rok po jejím skončení a na požádání ji předložit Prodávajícímu. Nesplní-li Kupující povinnost předložit Prodávajícímu kopii plné moci dle předchozí věty, má se za to, že mu plná moc nebyla obchodním zástupcem předložena.
  Smluvní strany se dohodly pro případ, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou jakékoli platby dle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, že je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý byť i započatý den prodlení z celé částky, s jejíž úhradou je v prodlení.
3.       Článek III.
Účel a Předmět těchto Obchodních podmínek
 1. Dodání Zboží je zpravidla uskutečněno do 48 hodin po uzavření Kupní smlouvy a to dopravcem, kterého určí Prodávající.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech a z objektivních důvodů lhůtu dle ustanovení odstavce 3.1. upravit.
 3. Dodání Zboží se uskuteční na adresu trvalého pobytu či sídla Kupujícího, pokud není určeno v Kupní smlouvě jinak.
 4. Kupující potvrzuje převzetí Zboží podpisem svého zástupce či oprávněného zaměstnance včetně uvedení čitelného jména, příjmení, funkce na dodacím listu či přepravním dokladu doplněného razítkem. Tímto také stvrzuje množství a druh dodaného Zboží a zároveň, že Zboží nevykazuje známky vad a poškození.
 5. V případě, že dodávka vykazuje vady a poškození, je Kupující povinen sepsat o této skutečnosti zápis s dopravcem.
4.    Článek IV.
Reklamace
 1. Lhůta pro reklamace dodání Zboží je 24 hodin od převzetí. Po uplynutí lhůty si Prodávající vyhrazuje právo takovou reklamaci zamítnout.
 2. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost na Zboží tvořící předmět prodeje dle jednotlivých Kupních smluv v délce 33 (slovy: třicet tři) měsíců, s výjimkou značek, pro které platí záruka jiná stanovená v obchodních podmínkách Prodávajícího či souvisejícím dokumentu ve znění ke dni odeslání Objednávky dostupné na internetových stránkách Prodávajícího http://b2b.solight.cz. Tato lhůta počne běžet ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady budou pro Smluvní strany závazné podmínky dle reklamačního řádu, který je zveřejněn na internetové stránce Prodávajícího http://b2b.solight.cz a je oběma Smluvním stranám znám. Smluvní strany sjednávají, že rozhodné je vždy znění reklamačního řádu zveřejněné na internetové stránce Prodávajícího http://b2b.solight.cz v den odeslání Objednávky vedoucí k uzavření příslušné Dílčí smlouvy. Kupující je povinen se vždy před odesláním Objednávky seznámit s aktuálním zněním reklamačního řádu.  Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Zboží je též předání vyplněného reklamačního protokolu s náležitostmi specifikovanými v reklamačním řádu.
5.    Článek V.
Zpracování osobních údajů
 1. Typy OÚ, které Prodávající zpracovává, mohou být údaje, jenž kupující vlastní vůlí poskytne, a to především Kontaktní informace (jako je jméno a příjmení, poštovní či e-mailová adresa, telefonní či faxové číslo), Fakturační údaje (obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo), dále Obchodní kontaktní informace (jako je název pracovní pozice, oddělení a název společnosti) nebo Uživatelské jméno a heslo, Kontaktní informace na další osoby, které bychom dle vás měli kontaktovat. OÚ Kupujícího zpracovává Prodávající z důvodu zajištění obchodního vztahu, pro přístup k uživatelskému účtu a pro účely marketingových aktivit (zasílání novinek, akčních letáků, katalogů).
 2. Prodávající zpracovává OÚ Kupujícího na základě plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu v případě registrace na webových stránkách Prodávajícího. 
 3. OÚ jsou Prodávajícím zpracovávány po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím. 
 4. Kupující má

a) právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
b) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně,
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
e) právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
f) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

6. Článek VI.
Obecná pravidla marketingových akcí
Využívání Promokódů:
 1. Definice pojmů: "Promo kód" je jedinečný kód (číselný, textový, nebo kombinace čísla a textu), poskytovaný společností Solight s cílem poskytnout slevu nebo další výhody při nákupu zboží nebo služeb na webových stránkách společnosti.

 2. Použití: Promo kód lze použít v rámci objednávky výhradně na webových stránkách www.solight.cz za účelem získání slevy nebo jiných výhod, které jsou s promo kódem spojeny. Pole pro zadání Promo kódu se nalézá v 1. kroku v nákupním košíku a je nutné jej po vložení potvrdit kliknutím na tlačítko Použít. Stisknutí tohoto tlačítka taktéž potvrdí platnost Promo kódu pro dané období, nebo pro obsah nákupního košíku.

 3. Další ustanovení:
Promo kód lze využít pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.
Je nepřípustné vymáhat zpětně po provedeném nákupu či objednávce bez použití Promo kódu slevy, bonusy či dárky k nákupu, které daný Promo kód obsahuje. (Ale nebyl zadán do pole pro zadání Promo kódu)
Každý promo kód je platný pouze v určitém časovém období, které bude uvedeno spolu s kódem.  V jiném období, než je specifikováno, nemůže být Promo kód uplatněn.
Promokód může být platný jen na určitý druh, kategorii zboží nebo na jednotlivý produkt či dárek k produktu. 
Promo kód je určen pouze pro jednorázové použití a nelze ho kombinovat s jinými slevovými akcemi nebo promo kódy.
Společnost Solight s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit promo kód bez předchozího upozornění.
Promo kód nemá žádnou hotovostní hodnotu a nelze ho převádět na peníze nebo jiné výhody.
Společnost Solight s.r.o. si vyhrazuje právo odepřít použití promo kódu v případě podezření na zneužití nebo neoprávněného použití.
Společnost Solight s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky využívání promo kódů.
 

 

7.    Článek VII.
Ostatní ujednání
 1. Smluvní strany se dohodly na akceptaci elektronické (e-mailové) komunikace jako plnohodnotné a platné formě komunikace.
 2. V případě, že některá z ustanovení těchto VOP jsou, či se stanou zdánlivými, neplatnými, nebo neúčinnými v důsledku jejich rozporu s platnou právní úpravou, nedotýká se to platnosti a účinnosti zbývajících ustanovení těchto VOP, vyjma případů, kdy z povahy těchto VOP, či jejího obsahu vyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto VOP
 
8.    Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost datem zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího http://b2b.solight.cz.
 2. V případě, že Kupující nesouhlasí se zněním Obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 7 kalendářních dní od jejich zveřejnění. Pokud tak neučiní, má se za to, že se zveřejněným zněním Obchodních podmínek souhlasí.
 •  
 • V Praze dne 25. 5. 2019
 • Marek Lempochner
  jednatel společnosti

© 2023 Solight Holding s.r.o. | Nastavení soukromí